لغات و اصطلاحات بسیار مهم آلمانی


لغات و جملاتی که برای شروع آموزش زبان آلمانی نیاز است

Deutsch English Farsi
Hallo Hello

سلام

Guten Tag Good morning/afternoon

روز به خیر

Guten Abend Good evening

عصر به خیر

Tschüss Bye

خداحافظ

Auf Wiedersehen Goodbye

به امید دیدار

Bis bald See you soon

تا بعد

Wie geht es dir? How are you?

چطوری

die Frau (Fr.) Misses (Mrs) /Miss (Ms)

خانم

der Herr Mister (Mr.)

آقا

Danke Thank you

متشکر

Gern geschehen You‘re welcome

خواهش میکنم

Mein Name ist… My name is…

نام من هست

Ich bin… I am… من … هستم
Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? چکار میتوانم برایتان انجام دهم

 

 

زبان آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که زبان آلمانی را باید به صورت نوشتاری – شنیداری – صحبت کردن و تمام جنبه های زبان آلمانی را آموخت که در این وبسایت شما ویدیو ها و نکات گفتاری و نوشتاری همچنین آموزش لغات آلمانی و جملات آلمانی و افعال آلمانی گنجانده شده است را میتوانید به صورت رایگان و بدون عضویت استفاده کنید

پیروز و سربلند باشید